நீ இன்று செய்யும் சின்ன சின்ன முயற்சிகள் நாளை மாறும் வெற்றியின் ஆணிவேர்கள்

           PHYSICS
          CHEMISTRY
          BIOLOGY
          MATHS
           PHYSICS
          CHEMISTRY
          COMPUTER SCIENCE
          MATHS
           ACCOUNTANCY
          COMMERCE
          BUSINESS MATHS
          ECONOMICS
           ACCOUNTANCY
          COMMERCE
          COMPUTER APPLICATIONS
          ECONOMICS